خانه برچسب نوشته ها جنگ، اوکراین، روسیه

آثار جنگ اوکراین در چشم انداز فناوری

بینو؛؛ چند سال گذشته یک ترن هوایی بسیار خوب برای جلب ایده‌های فناوری به شمار می‌آید. با این‌ حال همه‌گیری و شیوع کویید 19 از یک سو و جنگ اخیر بین اوکراین و روسیه در حال حاضر بسیار از رویدادهای فناوری را به حاشیه رانده است. تا آنجا که ناگهان بسیاری از شرکت‌ها به شدت […]ادامه مطلب