گام اول پیروزی ایلان ماسک در دعوای خرید توییتر؛ اسناد مدیر سابق باید تحویل داده شود

هفته گذشته وکلای ماسک خواستار تحویل مدارک 22 کارمند توییتر شدند. قاضی ناظر پرونده به یکی از کارمندان به نام کیوان بیک پور مدارک صادر کرد.   به گزارش «بینو»؛ ایلان ماسک اکنون به دنبال اطلاعات بیشتر در مورد داده هایی است که به صورت محرمانه ثبت شده است. ماسک می‌گوید، مدیر سابق تو‌ییتر ادامه مطلب