نقش رسانه‌های اجتماعی در مدیریت بحران

بینو؛؛ امروزه گسترش رسانه‌های اجتماعی تا آنجاست که این رسانه‌ها را به یکی از منابع اصلی دریافت خبر در میان مردم تبدیل کرده است. سرعت انتشار اخبار در رسانه‌های اجتماعی از یک سو و همچنین انتشار اعم از بازنشر و تولید هر نوع خبر (بدون توجه به صحت و سقم) از سوی کاربران، به اخبار […]ادامه مطلب