اطلاعات تکمیلی

امروزه گسترش رسانه‌های اجتماعی تا آنجاست که این رسانه‌ها را به یکی از منابع اصلی دریافت خبر در میان مردم تبدیل کرده است. سرعت انتشار اخبار در رسانه‌های اجتماعی از یک سو و همچنین انتشار اعم از بازنشر و تولید هر نوع خبر (بدون توجه به صحت و سقم) از سوی کاربران، به اخبار این رسانه‌ها نسبت به رسانه‌های رسمی سنتی رنگ و بویی متفاوت داده است. این مهم در شریط بحرانی بیش از پیش جلوه‌گری می‌نماید. بی‌تردید رسانه‌ها به دلیل توانایی در جهت‌دهی به افکار عمومی، نقش اساسی در مراحل مختلف بحران ایفا می‌کند. در این میان نقش دوگانه رسانه‌ها در بحران‌زایی و بحران‌زدایی، برجسته‌سازی و کوچک‌نمایی، امیدزایی و امیدزدایی و...  نیز در رسانه‌های اجتماعی با اثربخشی بیشتری نسبت به رسانه‌های سنتی همراه است. نشر تازه «بینو» در 178 صفحه به این مهم می‌پردازد.

اطلاعات تکمیلی از اینجا